Skip navigation

Tag Archives: prestashop

Khi tạo sản phẩm mới trong prestashop có thể dính phải lõi này. Nguyên nhân là do ở dòng 49 của file classes/Db.php:

private static $_blacklist = 'UNION|LOAD_FILE|OUTFILE|DUMPFILE|ESCAPED|TERMINATED|CASCADE|INF

Cách khắc phục là tránh dùng các từ màu đỏ là OK!


Advertisements